Služby exekutorské komory

Exekutorská komora je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny soudní exekutory povinné. Komora vykonává samosprávu soudních exekutorů a dohled nad jejich úřední činností, a jako taková garantuje kvalitu exekucí a dalších právních služeb poskytovaných soudními exekutory.


 

Dohled nad exekutory

Exekutorská komora ČR dle ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Při výkonu dohledu je Exekutorská komora ČR oprávněna:

  • provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů
  • nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie,
  • požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu,
  • požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, pokud písemné vyjádření není nutné nebo je nedostatečné,
  • vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu pověřen.

 


Webové portály pro veřejnost 

Exekutorská komora provozuje několik webových portálů, na kterých s veřejností sdílí data, rady, dokumenty nebo online dražby. 

 

Evidence exekucí

Jednou z rolí Exekutorské komory je vedení evidence exekucí. Jde o veřejně přístupný seznam aktuálně vedených exekucí, kde má každý možnost nahlédnout a vyhledat aktuálně vedené exekuce na libovolnou osobu nebo firmu. Evidenci exekucí naleznete na webu Centrální evidence exekucí

 

Portál dražeb

Portál dražeb jonline dražební portál provozovaný Exekutorskou komorou ČR. Procesy v něm jsou tedy nastaveny přímo dohledovým orgánem a z toho důvodu odpovídají vždy všem předpisům a aktuální judikatuře, ať z pohledu dražitelů nebo dražebníků. Dodržování těchto specifik ale přináší vyšší standard oproti běžným komerčním dražebním portálům. 
 

Statistický web

Tyto webové stránky poskytující veřejnosti základní data o exekucích jsou součástí projektu Exekutorské komory ČR „Otevřená data o exekucích“. Chceme veřejnosti a médiím sami předkládat objektivní data, abychom byli maximálně transparentní a aby nevznikal prostor pro dezinformace. Rozhodli jsme se proto státu, který by měl data primárně sbírat, analyzovat a předkládat veřejnosti sám, ulehčit pozici tím, že budeme poskytovat v pravidelných intervalech statistické údaje o exekucích za něj. Tento projekt není financován z žádných veřejných prostředků

 

Centrální úřední deska

Na Centrální úřední desce lze nalézt online dokumenty týkající se exekucí. 

Vyhledávat je možné dle spisové značky nebo dat adresáta. 

 

Online poradna

Cílem bezplatné online právní poradny je poskytnout krátkou informativní radu týkající se exekučního řízení. V případech, kdy je nutno v konkrétním řízení učinit písemné podání nebo se jedná o věc vyžadující náročnější rozbor, bude žadatel o právní poradu odkázán na některý exekutorský úřad, případně advokátní kancelář.

Online poradna funguje pouze prostřednictvím elektronického formuláře, který je přístupný pouze v předem uvedený den a čas, nikoliv po telefonu. Jednotlivé termíny poraden naleznete uvedené v části Bezplatná právní poradna. Předtím, než položíte svůj dotaz, přečtěte si už zodpovězené dotazy, kde možná naleznete i řešení vašeho problému. Pokud odpověď nenajdete, položit dotaz vyplněním formuláře v uvedený den a čas online poradny.