Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Exekutorská komora České republiky


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) byla zřízena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny soudní exekutory.


3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Komora má tyto zákonem stanovené orgány:

 • sněm,
 • prezidium
 • prezidenta,
 • revizní komisi,
 • zkušební komisi,
 • kárnou komisi,
 • kontrolní komisi.


4. Kontaktní spojení:
 

E-mail (e-podatelna): podatelna@ekcr.cz
ID DS: vfrai9p

 

Sídlo:
Exekutorská komora České republiky
Anglická 140/20
120 00 Praha 2
Tel.: (+420) 210 311 000


Pobočka Brno:
Exekutorská komora České republiky
Radnická 14/16
602 00 Brno
Tel.: 515 917 586


5. Identifikační číslo organizace:
IČ: 70940517


6. Daňové identifikační číslo organizace:
DIČ: CZ70940517


7. Způsob, jak získat příslušné informace:
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, lze získat podáním žádosti poštou, na elektronickou adresu podatelny nebo do datové schránky povinného subjektu, případně osobně na adrese pobočky nebo sídla Komory v úředních hodinách.


8. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, lze podat odvolání k prezidentovi Komory do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 16 zákona ve spojení s § 112 odst. 1 písm. f) exekučního řádu). Dle § 20 odst. 4 písm. b) zákona se pro odvolací řízení použijí ustanovení správního řádu. Odvolání lze proto podat způsoby uvedenými v 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


9. Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


10. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad je k dispozici ZDE.


11. Licenční smlouvy
Komora nepoužívá při poskytování informací vzory licenčních smluv.


12. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou k dispozici ZDE.


13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete ZDE.


14. Podání podnětu k výkonu dohledu dle § 7 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.:
Exekutorská komora ČR je dohledovým orgánem nad činností soudních exekutorů. Podněty k výkonu dohledu lze podat na kontaktní adresy uvedené v bodu 4: Kontaktní spojení (viz výše).