Informace pro autory článků

Redakční rada Komorních listů aktualizovala požadavky, které klade na kvalitu příspěvků. Tyto změny by měli reflektovat zejména zájemci o publikování odborných textů.

Případné autory si dovolujeme upozornit, že do recenzního řízení k otištění v časopise Komorní listy přijímáme pouze původní, v jiném periodiku nepublikované články. Zasílat je mohou v elektronické podobě (ve formátech .doc, .docx) na e-mailovou adresu redakce@ekcr.cz

Příspěvky musejí splňovat následující náležitosti:

  • Odborná úroveň musí odpovídat charakteru časopisu. Je posuzována v recenzním řízení.
  • Rozsah článku musí být nejméně 7 200 znaků včetně mezer. Do celkového počtu znaků zahrnujeme i poznámky pod čarou. Abstrakt, seznam použité literatury a přílohy naopak započítávány nejsou.
  • Případné odkazy na již publikované texty musejí být řádně označeny jako citace dle norem pro úpravu citací ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
  • Článek musí být napsán česky (příp. slovensky). Musí obsahovat název a abstrakt v rozsahu 500-800 znaků.
  • Autor k článku připojí své jméno, příjmení, akademické tituly, profesi, adresu zaměstnání či bydliště, telefonní číslo a označení elektronické adresy. Zveřejněno bude jen jméno, příjmení, akademické tituly a profese. Další údaje slouží pouze k interním účelům a nebudou využity jiným způsobem.

 

Články procházejí otevřeným recenzním řízením, v němž je kvalita příspěvků hodnocena nezávislými odborníky. Recenzované statě tvoří hlavní část časopisu Komorní listy, standardně označovanou názvem rubriky Články. Výsledkem recenzního řízení je hodnocení „stať je vhodná k publikaci“, „stať je nevhodná k publikaci“ či „stať doporučuji vrátit autorovi k přepracování“. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy po doporučujícím stanovisku alespoň dvou nezávislých recenzentů bude autorovi zaslána korektura jeho příspěvku na jím uvedenou elektronickou adresu. Tímto okamžikem nabývá vydavatel Komorních listů licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tomto časopise v listinné i elektronické podobě.

 

Autorská odměna

Redakce Komorních listů si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, které z doručených příspěvků uveřejní. Autorům článků, jejichž příspěvky se redakční rada rozhodne neuveřejnit, se korektury nezasílají (nedojde k uzavření licenční smlouvy). Zaslané články se však autorům nevracejí.

Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do čtyř týdnů po vydání čísla časopisu, v němž byl příspěvek uveřejněn. Za otištění článku v časopise Komorní listy náleží autorovi odměna:

  • ve výši 500,- Kč za článek v rozsahu 7 200 až 14 400 znaků včetně mezer,
  • ve výši 1.000,- Kč za článek v rozsahu 14 400 znaků a více.

 

Formátování nabízených příspěvků

Komorní listy preferují text ve fontu Tahoma, velikost 9, řádkování násobky 1,15, zarovnání do bloku, okraje standardní. Další formátování textu prosím používejte minimálně. Vyhněte se automatickému číslování, odrážkám apod. Vyznačování vybraných pasáží provádějte pouze tučně nebo kurzívou.

Jakékoliv přílohy příspěvku (obrázky, grafy či tabulky) zasílejte v samostatných souborech běžných typů, nikoliv jako součást samotného textového dokumentu. V textu však zřetelně vyznačte, kam danou přílohu posléze umístit. Obrázky, grafy a tabulky musejí být zaslány v dostatečné kvalitě a velikosti a jejich název musí korespondovat s označením v textu. (Např. obrázky akceptujeme v minimálním rozlišení 300 DPI a ve formátech JPG nebo TIFF.)

Nabízený příspěvek by měl obsahovat seznam použité literatury. Jednotlivé zdroje prosím řaďte sestupně dle abecedy a v souladu s normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.