Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů, o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

V souvislosti s tím bychom vás rádi informovali, za jakými účely a z jakého právního titulu zpracováváme vaše osobní údaje, a představili práva, která vám z pozice subjektů údajů náleží spolu se způsoby, jakými je můžete vůči Exekutorské komoře ČR uplatnit.

 

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje:
Exekutorská komora ČR
se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
tel. číslo: +420 515 917 586
e-mail: podatelna@ekcr.cz
ID DS: vfrai9p

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
Pověřenec pro ochranu osobních údajů EK ČR
se sídlem Radnická 14/16, 602 00 Brno (brněnská pobočka EK ČR)
tel. číslo: + 420 515 917 586
e-mail: dpo@ekcr.cz

Kategorie osobních údajů, účel, právní základ a doba jejich uchování
Kategorie osobních údajů, účely, právní základ a doba jejich uchování se liší v závislosti na kategoriích subjektů zpracovávaných osobních údajů. V rámci lepší přehlednosti jsme konkrétní informace k jednotlivým zpracováním vložili do odkazů ke každé z kategorií subjektů údajů uvedených níže.

Kategorie subjektů údajů
Exekutorská komora ČR při výkonu svých činností zpracovává osobní údaje:

 • stěžovatelů a jejich právních zástupců, kteří Komoře adresovali stížnost nebo podnět k prošetření postupu soudního exekutora, případně jiná podání (více informací zde);
 • osob, které Komoře adresovali žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím (více informací zde);
 • současných a bývalých soudních exekutorů, jejich zástupců a zaměstnanců (více informací zde);
 • současných a bývalých členů orgánů Komory (více informací zde);
 • uchazečů o vykonání exekutorské zkoušky a zkoušky vykonavatele exekutora (více informací zde);
 • uchazečů o výkon funkce soudního exekutora, kteří se přihlásili do výběrového řízení (více informací zde);
 • smluvních partnerů a jejich zaměstnanců (více informací zde);
 • současných a bývalých členů redakční rady Komorních listů a autorů článků a příspěvků (více informací zde);
 • klientů Centrální evidence exekucí (více informací na www.ceecr.cz);
 • uchazečů o zaměstnání a současných a bývalých zaměstnanců Komory (více informací zde).

 

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů
Z pozice subjektu údajů máte možnost uplatnit tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

 

Žádosti o výkon uvedených práv může zasílat:

 • písemně na adresu Radnická 14/16, 602 00 Brno
 • elektronicky do datové schránky ID: vfrai9p
 • elektronicky na e-mail dpo@ekcr.cz

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR či s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. číslo: +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
ID DS: qkbaa2n
www.uoou.cz