Protokoly o předání soudních spisů exekutorům

Čl. II bod 1. a 8. zákona č. 396/2012 Sb.:

1. Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle § 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného krajského soudu.

8. O předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního exekutora a na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí spisu došlo.

V této sekci jsou tedy zveřejněny předávací protokoly, z nichž vyplývá, kterým soudním exekutorům byly jednotlivé soudní spisy v souladu s výše uvedenými ustanoveními přiděleny. Protokoly se svěšují po uplynutí 30 dnů ode dne zveřejnění.

 

Příjmení, jméno, titulOkresní soudProtokol ke stažení
Kocián Petr, JUDr.MS v Brně, OS Břeclav, OS Cheb, OS Žďár nad Sázavou

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF