Informace pro recenzenty

Redakční rada Komorních listů aktualizovala požadavky, které klade na kvalitu příspěvků. Jejich součástí je především posouzení odborných článků v recenzním řízení.

Účelem recenzního řízení je zajistit kvalitu odborných statí v rubrice Články. Do tohoto procesu redakční rada Komorních listů zařazuje pouze původní texty, které splňují jasně definovaná kritéria (viz Informace pro autory článků). Jestliže daný článek nastavené parametry nesplňuje, mohou ho členové redakční rady odmítnout ještě před zahájením recenzního řízení.

Komorní listy aplikují otevřené recenzní řízení, v jehož rámci jsou na jeden článek vyhotoveny minimálně dva recenzní posudky. Články posuzují nezávislí recenzenti JUDr. et PhDr. Jan Malast a PhDr. et Mgr. Jan Šmíd, Ph.D., již disponují totožnými znalostmi autora. Recenzenti jsou vybíráni redakční radou a šéfredaktorem z oblasti odborníků z aplikované praxe a také ze sféry akademických expertů. Recenzenti nejsou členy redakční rady, ani zaměstnanci Exekutorské komory ČR. Dle pravidel nesmějí být pracovně, institucionálně ani osobně spjati s autorem. Soulad s touto skutečností vyjadřují už pouhým přijetím nabídky vyhotovit recenzní posudek. Podpisem vypracovaného posudku taktéž stvrzují přímo zakomponovanou podmínku: „Recenzent prohlašuje a svým podpisem na posudku stvrzuje, že není pracovníkem redakční rady časopisu Komorní listy či v pracovním poměru vůči Exekutorské komoře České republiky a že není pracovníkem na stejném pracovišti jako autor recenzované stati.“ Vzhledem k deklarované nezávislosti posudků se autor proti závěrečnému stanovisku nemůže odvolat.

Recenzní posudky jsou vyplňovány do vzoru s názvem Posudek vědecké/odborné stati přijaté k recenznímu řízení. Formulář slouží k hodnocení recenzovaného příspěvku z hlediska jeho obsahu, struktury i formálních náležitostí. Součástí recenzního posudku je i závěrečné stanovisko pro publikování textu.

Recenzenti ve svých odborných nezávislých posudcích vyberou jeden ze tří typů hodnocení: „stať je vhodná k publikaci“, „stať je nevhodná k publikaci“ či „stať doporučuji vrátit autorovi k přepracování“. Připsat též mohou konkrétní námitky vůči publikování článku či navrhnout úpravy textu, které by měl autor provést. Pokud jsou navrhovány změny drobnějšího charakteru, může redakční rada po jejich zaevidování povolit otištění článku. Pokud jsou recenzenty doporučovány zásadní zásahy a dojde k rozsáhlejšímu přepracování statě, bude zahájeno nové recenzní řízení.

Recenzenti zároveň posuzují to, zda jsou příspěvky metodickým rozborem procesního postupu aplikovatelného při exekuční činnosti a jestli svým předmětem odpovídají prezentovanému obsahu časopisu, který je uveden v jeho statutu (viz sekce Komorní listy – Úvodem).

Jména recenzentů u jednotlivých statí v Komorních listech nezveřejňujeme. Recenzní posudky se doručují pouze autorovi. Na požádání je redakční rada může poskytnout i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 

Finanční odměna za vyhotovení recenzního posudku

Redakce Komorních listů poskytuje recenzentům odborných článků finanční odměnu. Nárok na ni má každý oslovený recenzent, který adekvátně vyplní standardizovaný formulář a zašle ho v požadovaném termínu na elektronickou adresu periodika redakce@ekcr.cz.
Odměna je poskytována jednorázově do čtyř týdnů po vydání čísla časopisu, v němž byl recenzovaný příspěvek uveřejněn. Za posudek článku jakéhokoliv rozsahu náleží recenzentovi honorář ve výši 500,- Kč.

 

Požadavky na vyplnění posudku

Recenzent v posudku vyplní jméno autora posuzované stati, název článku a své jméno. V bodovém hodnocení stati zodpoví, zda je odborný článek textem původním, zda odpovídá zaměření Komorních listů, ohodnotí strukturu práce a posoudí relevantnost citovaných zdrojů. V neposlední řadě se vyjádří k závěrům stati.

V části Slovní zhodnocení stati nejprve stručně charakterizuje obsah práce, následně rozvine konkrétnější připomínky k obsahové a formální úrovni článku.

Závěr recenzního řízení je pro redakční radu závazný. Recenzent může volit mezi třemi typy závěrů: „stať je vhodná k publikaci“, „stať je nevhodná k publikaci“ či „stať doporučuji vrátit autorovi k přepracování“. Svůj závěrečný úsudek může recenzent vysvětlit v sekci Další poznámky.

Posudek je kompletní jen s uvedením data a s podpisem recenzenta.

Vyplněný formulář zasílejte na e-mailovou adresu redakce@ekcr.cz.