Pojmy, s kterými se setkáte při exekuci

V rámci exekuce se setkáte s mnoha pojmy, které pro vás mohou být nové. Zde najdete jejich vysvětlení, které vám může pomoci se lépe zorientovat v celé situaci. 

Dražba – způsob zpeněžení věcí, Koná prodejem, kdy se ve stanovený den nabízí movitý či nemovitý majetek dlužníka ke koupi tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele.


Věřitel – nebo také „oprávněný“ je fyzická nebo právnická osoba, která požaduje plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli. Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí. 


Povinný – povinným je dlužník, který řádně a včas nesplnil svou povinnost, která je nyní předmětem exekučního titulu. 

 

Dražební vyhláška – dražební vyhláška k prodeji movitých nebo nemovitých věcí je dokument vystavený soudním exekutorem, ve které je uvedený čas a místo dražby, označení předmětu dražby a příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání apod. Dražební vyhláška se zveřejňuje na úřední desce exekutora, na Portálu dražeb a v Centrální evidenci exekucí.

 

Dražitel – účastník dražby; zájemce o draženou věc, který je k dražbě připuštěn, zpravidla na základě složení dražební jistoty.

 

Exekuce – je to nucený výkon rozhodnutí prováděný soudním exekutorem. Exekuce může být vedena všemi způsoby současně.

 

Exekuční titul – nezbytný předpoklad k provedení exekuce. Může to být rozhodnutí soudu a jiného orgánu v trestním řízení, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodčí nález, rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon. Exekuční titul musí být pravomocný a vykonatelný, musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu).

 

Soudní exekutor – fyzická osoba splňující předpoklady podle exekučního zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekuční činnost vykonává nezávisle a je vázán Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu v rámci exekučního řízení.

 

Exekuční náklady – jsou specifikovány v zákoně 120/2001 Sb. Jde o odměnu soudního exekutora, která je závislá na výši vymáhané částky, a vlastní náklady při provádění exekuce. Náklady exekuce platí povinný – dlužník.

 

Exekuční příkaz – rozhodnutí exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce. Jedná-li se o peněžitou pohledávku provádí se exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem movitých věcí či nemovitostí.

 

Nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem; objekty způsobilé exekučního postihu.
 

Odhadní cena – má-li být přistoupeno k dražbě movité věci, stanoví soudní exekutor její obvyklou cenu. Od takto určené ceny je odvozeno nejnižší podání, které je stanoveno dražební vyhláškou. V případě dražby nemovitostí zjišťuje obvyklou cenu ustanovený znalec.


Portál dražeb – dražební portál provozovaný Exekutorskou komorou; eviduje veškeré exekuční dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků. Více na www.portaldrazeb.cz.

  

Příklep – vydáním usnesení o příklepu exekutor stvrzuje, kdo je novým vlastníkem předmětu prodávaného v dražbě.

 

Vydražitel – dražitel, kterému byl udělen příklep, tedy ten, který uskutečnil nejvyšší podání a vydražil tím draženou věc.