Jsem věřitel, aneb jak vymoci dluh

Někdo vám dluží peníze. Tuto nepříjemnou situaci je samozřejmě potřeba řešit co nejdříve. Jak postupovat, abyste se ke svým penězům dostali? Popíšeme vám několik základních kroků, které při vymáhání dluhu mohou pomoci. 

1. Komunikujte s dlužníkem

Nečekejte na krok od dlužníka, začněte komunikovat vy. Upozorněte ho, že má u vás nesplněný závazek. Možná jde o omylem opomenutou platbu, nevědomost nebo o nenadálou situaci, kterou ale spolu dokážete díky komunikaci vyřešit. 

 

2. Zbavte se emocí

Nenechte se unést emocemi. Emotivní a agresivní přístup obvykle situaci jen zhorší. Jednejte věcně, o veškerém jednání si veďte písemné záznamy (sms, emaily, dokumenty, screenshoty).

 

3. Shromážděte všechny písemné dokumenty

Mějte připravené všechny písemné důkazy o dluhu, například faktury, smlouvy nebo e-maily, které potvrzují dohodu nebo povinnost placení.

 

4. Upomínky posílejte písemně

Pokud dlužník nezaplatí po vašem prvním upozornění, pošlete písemnou upomínku dopisem s doručenkou. V upomínce uveďte všechny relevantní informace o dluhu, termín splatnosti a vyzvěte dlužníka k úhradě v rozumně nastavené lhůtě.

 

5. Právní pomoc

Pokud dlužník ani po termínu upomínky nezaplatil, případně vůbec nekomunikuje, zvažte právní kroky. Právník vám pomůže sestavit vhodný právní dopis s poslední výzvou k úhradě, případně s návrhem splátkového kalendáře, případně navrhne, jak dále s ohledem na vaši konkrétní situaci postupovat. 

 

6. Žaloba

V případě neúspěšných jednání s dlužníkem nemusí podle okolností zbýt jiná možnost, než dlužníka zažalovat, případně se vašich práv domáhat jinou adekvátní cestou, která povede k získání exekučního titulu. Tím může být například rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci nebo například notářská smlouva s doložkou vykonatelnosti. Uplyne-li exekučním titulem stanovená lhůta k plnění, stává se vykonatelným. Následně jej pmůžete společně s exekučním návrhem zaslat  soudnímu exekutorovi, který pohledávku pro vás vymůže. 

 

Jaká je role exekutora při vymáhání dluhu

Soudní exekutor hraje  při vymáhání dluhu klíčovou roli. Poté, co je soudní exekutor soudem pověřen k provedení exekuce, spočívá jeho práce v samostatném vyhledání majetku povinného (dlužníka). 

Po zhodnocení komplexní majetkové situace povinného link Jak prověřit majetek soudní exekutor sám v zákonných mezích rozhodne, který jeho majetek bude k uspokojení vymáhané pohledávky nejvhodnější postihnout. Vydá tedy exekuční příkazy, majetek zpeněží a exekuci provede. 

Oprávněný (věřitel) se tak po podání exekučního návrhu už nemusí téměř o nic starat, neboť exekuci vede soudní exekutor samostatně. To je ostatně největší výhoda soudního exekutora oproti vymáhání pohledávky soudem v rámci výkonu rozhodnutí.

Pokud se totiž oprávněný rozhodne vymáhat pohledávku soudně, musí zaplatit soudní poplatek a sám označit postižitelný majetek povinného. Sám přitom nemusí mít žádné povědomí o tom, jakým majetkem povinný disponuje. 

 

Doba trvání exekučního řízení 

Doba řízení se může lišit v závislosti na právních předpisech a složitosti konkrétního případu. Běžné exekuční řízení trvá několik týdnů až měsíců. Složitější případy, například pokud je dlužníkem právnická osoba nebo je majetek složitějšího charakteru, mohou trvat déle.

 

Kam dál? Najděte si exekutora ve svém okolí.