Jak komunikovat se soudním exekutorem

Psal jsem exekutorovi několik e-mailových zpráv a nikdy jsem nedostal žádnou odpověď. 

Komunikace se soudním exekutorem se primárně řídí ust. § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v účinném znění, podle kterého je podání možno učinit písemně. Konkrétní návrhy či jiná podání je nutné činit v zákonem předepsané formě

  • osobně – doneste podepsané podání v listinné podobě přímo na podatelnu soudního exekutora v úředních hodinách,
  • poštou - zašlete podepsané podání v listinné podobě poštou na adresu sídla soudního exekutora,
  • datovou zprávou – doručte podání v elektronické podobě ze své datové schránky do datové schránky soudního exekutora 
  • podepsaný email – doručte elektronicky podepsané podání na adresu elektronické podatelny soudního exekutora emailem, který je podepsán uznávaným elektronickým podpisem,
  • ostatní způsoby – podání učiněná jinak je zásadně nutné doplnit do 3 dnů podáním shodného znění v jedné z forem uvedených výše, jinak k ním soudní exekutor nemůže přihlížet, jde-li o podání ve věci samé. 

 

Soudnímu exekutorovi je téměř nemožné se dovolat. Jak mám postupovat, pokud potřebuji zjistit informace týkající se mojí exekuce? 

Telefonický kontakt není zákonným způsobem komunikace se soudním exekutorem, může být nicméně za dodržení všech pravidel týkajících se povinnosti mlčenlivosti a ochrany osobních údajů vhodný pro zjištění základních informací, popř. sjednání termínu nahlížení do exekučního spisu aj. Soudní exekutor nemá povinnost komunikovat telefonicky, pakliže ale uskutečňuje telefonní hovory, má povinnost pořizovat záznam hovoru a tento záznam uchovávat. 

 

Potřeboval bych nahlédnout do exekučního spisu. Jak mám o nahlédnutí do spisu o soudního exekutora požádat? 

Žádost o nahlédnutí do spisu a určení vhodného termínu pro nahlížení lze učinit v ústní (telefonicky, pokud exekutor má telefonické úřední hodiny, či osobní návštěvou v sídle exekutora v úředních hodinách) či listinné podobě (ve formě, kterou se činí běžná podání, protože ale nejde o podání ve věci samé, postačuje i prostý email). Soudní exekutor musí spis nachystat k nahlížení, proto většinou není možné nahlédnout do spisu tzv. na počkání. Proto doporučujeme vždy kontaktovat soudního exekutora s žádostí o určení termínu pro nahlížení. Součástí exekučního spisu je i finanční přehled, odkud můžete zjistit, jaká částka již byla vymožena, jak byla rozdělena na vymáhanou pohledávku, její příslušenství, náklady oprávněného a náklady exekuce.

V případě, že soudní exekutor vede elektronický spis, může jej zpřístupnit elektronicky na základě písemné žádosti. Není-li to možné, pak soudní exekutor elektronický spis zašle poštou – za opakované zaslání elektronického spisu může exekutor požadovat úhradu souvisejících nákladů. 

 

Chtěl bych zjistit přehled všech částek, které již byly na mou exekuci uhrazeny. Co mám dělat?

Soudní exekutor na žádost zašle jednou za kalendářní rok účastníku řízení elektronicky finanční přehled, který je součástí exekuční spisu (žádost informaci o celkové výši vymoženého plnění, o výši vymožené jistiny, úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, o datu, kdy k vymožení došlo). 

 

Kde zjistím kontaktní údaje na jednotlivé soudní exekutory? 

Kontakty na jednotlivé soudní exekutory jsou veřejně dostupné na webových stránkách Komory (https://www.ekcr.cz/vyhledat-exekutora).

V případě, že soudní exekutor v danou chvíli nemůže vykonávat svoji činnost (nemoc, pozastavení výkonu úřadu či jiné vážné důvody), je v seznamu také uveden údaj o zástupci soudního exekutora.

 

S kým mám komunikovat v případě, že v Seznamu exekutorů je uvedeno, že soudního zastupuje jiný soudní exekutor nebo exekutorský kandidát? 

Pokud soudní exekutor svou činnost nemůže vykonávat (nemoc, dlouhodobá dovolená či jiné vážné důvody), zastupuje ho Komorou ustanovený zástupce. Ten zastupuje soudního exekutora v plném rozsahu. Účastníci řízení se obracejí po dobu zastupování přímo na příslušného zástupce.

Chtějí-li účastníci nahlížet do exekučního spisu, popř. věřitel chce zjistit podrobnosti o výši vymoženého plnění či termínech jeho vyplacení, komunikují se zástupcem. Mají-li účastníci řízení za to, že soudní exekutor či jeho zástupce komunikují nedostatečným způsobem, mohou se svým podnětem obrátit na Exekutorskou komoru či jiný dohledový orgán (např. Ministerstvo spravedlnosti).

 

Co mám jako dlužník dělat v případě, že v Seznamu exekutorů je uvedeno, že soudního zastupuje jiný soudní exekutor nebo exekutorský kandidát? 

Skutečnost, že soudního exekutora zastupuje zástupce, nic nemění na to, že exekuce je vedena standardním způsobem dále. Dlužník má stále povinnost plnit to, co mu bylo nařízeno exekučním titulem. 

 

Co mám jako plátce mzdy dělat v případě, že v Seznamu exekutorů je uvedeno, že soudního zastupuje jiný soudní exekutor nebo exekutorský kandidát? 

Skutečnost, že soudního exekutora zastupuje zástupce, nic nemění na to, že exekuce je vedena standardním způsobem dále. Na povinnostech plátce mzdy se ničeho nemění (součinnost, provádění a výplata srážek). V případě potřeby plátce mzdy může komunikovat se zástupcem exekutora.

 

Pokud jako věřitel nejsem spokojený s tím, jakým způsobem se mnou soudní exekutor komunikuje, co mohu dělat? 

Vymáhající věřitel (oprávněný) je ten, kdo si volí konkrétního soudního exekutora. Má také právo podle § 44b exekučního řádu navrhnout změnu soudního exekutora, má-li k tomu relevantní důvody. O návrhu na změnu soudního exekutora rozhoduje exekuční soud. V případě, že by soudní exekutor se změnou k jinému soudnímu exekutorovi souhlasil, lze změnu dělat i méně formálně bez rozhodnutí soudu.

 

Soudní exekutor má zavřený úřad z technických důvodů. Co mám v takovém případě dělat?

Nelze vyloučit, že soudní exekutor z technických důvodů nemůže krátkodobě vykonávat svoji činnost (např. v případě kybernetického útoku). Je pak zejména na soudním exekutorovi, aby (případně v součinnosti s Komorou či jinými orgány) odstranil technický problém. V takovém případě doporučujeme sledovat webové stránky dotčeného soudního exekutora a Exekutorské komory ČR. 

V případě pochybností se může každý obrátit se svým podnětem na Exekutorskou komoru či jiný dohledový orgán (např. Ministerstvo spravedlnosti).