Fáze exekučního řízení

Pokud soud vyhoví exekučnímu návrhu věřitele pověří v návrhu označeného soudního exekutora provedením exekuce.

1. Exekuční návrh 

Exekuční řízení zahajuje věřitel (oprávněný) podáním exekučního návrhu k jím vybranému soudního exekutorovi. Exekuční řízení je zahájeno dnem, hodinou a minutou, kdy exekuční návrh došel soudnímu exekutorovi. 

Náležitosti exekučního návrhu:

 • označení exekutora, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla,
 • označení věřitele (tj. toho, kdo exekuční návrh činí) - jméno, příjmení, místo trvalého pobytum rodné číslo nebo datum narození, popř. identifikační číslo,
 • označení dlužníka - jméno, příjmení, místo trvalého pobytum rodné číslo nebo datum narození, popř. identifikační číslo,
 • přesné označení exekučního titulu,
 • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena,
 • údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil,
 • označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává,
 • datum,
 • podpis věřitele či jeho zástupce.

Přílohou exekučního návrhu musí být:

 • originál nebo úředně ověřenou kopie exekuční titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti,
 • případně rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, jde-li o cizozemský exekuční titul.

 

2. Žádost exekutora o pověření soudem 

Soudní exekutor, kterému došel bezvadný exekuční návrh požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce. Soud návrhu věřitele vyhoví tím, že soudního exekutora pověří provedením exekuce k vymožení povinnosti stanovené exekučním titulem. Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady. Pověření není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.

 

3. Zjišťování a zajišťování majetku dlužníka

Poté, co soud vydá pověření k provedení exekuce, započne soudní exekutor zjišťovat majetek povinného. Poté posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena a vydá exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů povinného dosaženo. Exekuce na základě vydaných exekučních příkazů se provede postupně způsoby určenými v ustanovení § 58 odst. 2 ex. řádu. Zda budou vydané exekuční příkazy realizovány a jakou formou, může dlužník ovlivnit svým aktivním přístupem.

 

4. Notifikace dlužníka o vedené exekuci

Bez zbytečného odkladu po vydání prvního exekučního příkazu doručí soudní exekutor dlužníkovi Vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční návrh, kopii exekučního titulu a Výzvu ke splnění vymáhané povinnosti podle § 46 odst. 6 ex. řádu. Od doručení Vyrozumění o zahájení exekuce má dlužník zapovězeno nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku (tzv. generální inhibitorium). Výzvou ke splnění vymáhané povinnosti soudní exekutor informuje soudní exekutor dlužníka o tom, že v případě splnění vymáhané povinnosti do 30 dnů od doručení Výzvy bude dlužník povinen uhradit snížené náklady exekuce. Současně jej poučí o možnosti podat návrh na zastavení exekuce, případně návrhu na odklad exekuce aj.

 

5. Nucené provedení exekuce, inkaso a výplata vymoženého plnění

Marným uplynutím lhůty 30 dnů od doručení Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti podle § 46 odst. 6 ex. řádu, případně dnem právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném v téže lhůtě, se exekuce stává pravomocnou. Údaje o vedené exekuce se zapíší do Centrální evidence exekucí a exekutor na základě exekuční příkazů přistoupí k nucenému vymožení povinnosti stanovené exekučním titulem na základě soudem vydaného pověření.

 

6. Ukončení exekuce 

Exekuce zásadně končí vymožením vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Po skončení exekuce zašle soudní exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. Na žádost zašle toto oznámení soudní exekutor rovněž účastníkům řízení.