Dohled - právní úprava

Exekutorská komora ČR je hlavním dohledovým orgánem nad činností soudních exekutorů (§ 7 exekučního řádu)

Komora vykonává dohled:

 • nad činností exekutora,
 • nad řízením činnosti exekutorského úřadu,
 • nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Při výkonu dohledu je Exekutorská komora ČR oprávněna: 

 • provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,
 • nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie,
 • požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem stavovského dohledu,
 • požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, pokud písemné vyjádření není nutné nebo je nedostatečné,
 • vstupovat do prostor exekutorského úřadu
 • nahlížet do listin a informačních systémů exekutora, které obsahují údaje o nakládání se zvláštním účtem a o nakládání s prostředky na zvláštním účtu, pořizovat si z nich výpisy a kopie.

Soudní exekutor je Exekutorské komoře ČR v oblasti dohledu povinen:

 • zaslat kopie požadovaných listin nebo jiných dokumentů, případně na dobu nezbytně nutnou spis,
 • poskytovat ve stanovené lhůtě písemná vyjádření k věci, která je předmětem stavovského dohledu,
 • podat na předvolání ústní vysvětlení pokud písemné vyjádření není nutné nebo je nedostatečné.