AML/CFT

Soudní exekutor je při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Exekutorská komora České republiky, je-li povinnou osobou soudní exekutor, je příslušnou profesní komorou, která vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi AML zákonem.

Má-li soudní exekutor za to, že klient žádá o právní poradenství za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za účelem financování terorismu, má exekutor povinnost učinit oznámení podle § 18 AML zákona Komoře, která oznámení přezkoumá a předá Finančně analytickému úřadu.

  1. AML přehled za rok 2021 ZDE (příloha)
  2. AML přehled za rok 2022 ZDE (příloha)