Jak podat podnět, stížnost nebo dotaz

Odpověď na svůj dotaz či řešení situace můžete nejrychleji najít v Nejčastějších dotazech. V rámci dalších jiných podnětů berte prosím v potaz kompetence Exekutorské komory ČR v oblastí dohledu.

Podnět lze podat vždy v písemné podobě, a to:

  • elektronickým formulářem v rámci on-line poradny
  • e-mailem na podatelna@ekcr.cz (v případě stížnosti nutnost zaručeného elektronického podpisu, dotazy vyřizujeme i bez zaručeného elektronického podpisu),
  • do datové schránky - ID DS: vfrai9p
  • poštou na adresu Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno.

Do textu podnětu uveďte :

  • v případě, že podnět podává zmocněná osoba, rovněž identifikační údaje zmocněné osoby,
  • vaše postavení v předmětném řízení (povinný, oprávněný, třetí osoba – dražitel, plátce mzdy atd.),
  • informaci o podaných opravných prostředcích, případně jiných návrzích (odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrh na vyškrtnutí movité věcí ze soupisu, vylučovací žaloba či jiné návrhy),
  • stručné vylíčení skutečností, v nichž spatřujete pochybení exekutora a čeho se svým podáním domáháte,
    informaci o tom, zda byl podán podnět k dohledu k jinému orgánu (předseda soudu, ministerstvo spravedlnosti) a jakým způsobem byl vyřešen, případně do přílohy přiložte také kopie vyjádření jiného orgánu ve věci.

 

Pro usnadnění vyřízení přiložte také kopie relevantních listin, které prokazují vaše tvrzení. 

Vězte prosím, že maximální velikost jedné přílohy je 10 MB.