Vyjádření Exekutorské komory k úkonům trestního řízení u soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka

Policie České republiky začala provádět úkony trestního řízení u soudního exekutora Igora Ivanka. Sama Exekutorská komora podnikla první kroky k prověření jeho činnosti již v roce 2017. Během té doby bylo provedeno pět kontrol, byly podány dvě kárné žaloby a také trestní oznámení. 

Již v říjnu roku 2017 zahájila v souvislosti s podnětem jednoho z oprávněných a na základě dalších indicií, zjištěných z úřední činnosti, Exekutorská komora kontrolu dotčeného exekutora. Následně proběhly v exekutorském úřadu další dvě kontroly, a to v lednu a březnu roku 2018. Výsledkem zjištěných skutečností bylo podání trestního oznámení, které však Policie ČR odložila.

V důsledku proticovidových opatření mohla další kontrola ze strany Komory proběhnout až v roce 2021 a na jejím základě byla na Igora Ivanka předsedou kontrolní komise Komory podána první kárná žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu.

Vzhledem k podezřením, že dochází k opakovaným pochybením provedla Komora další šetření a na základě svých zjištění podala v únoru 2023 další kárnou žalobu, v jejímž rámci Komora navrhovala odvolání Igora Ivanka z exekutorského úřadu. Obě kárná řízení však byla kárným orgánem, Nejvyšším správním soudem, přerušena z důvodu prověřování věci ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Vzhledem k tomu, že prověřování ze strany Policie České republiky nebylo do té doby ukončeno, zahájila Exekutorská komora začátkem měsíce března 2024 další kontrolu.

Exekutorská komora vystupovala a vystupuje v celé záležitosti aktivně. Celkově provedla u exekutora pět kontrol, dvakrát zahájila kárné řízení a jednou podala trestní oznámení. Výsledky všech kontrol Igora Ivanka jednoznačně ukazují, že nastavení systému dohledové činnosti je plně funkční. V uvedeném případě se jednoznačně jedná o excesivní pochybení jednotlivce, které bylo řádně zjištěno, a byla učiněna všechna opatření, která je samotná Komora schopna a oprávněna učinit.

Exekutorská komora se dlouhodobě snaží rychle a účinně reagovat na jednání soudních exekutorů, kterými jsou úmyslně porušována profesní pravidla. Jako profesní sdružení však bohužel nemá dostatečné pravomoci k rozhodnutím, která by vedla k rychlému a konečnému řešení takovýchto situací. O odvolání soudního exekutora z výkonu úřadu může rozhodnout pouze kárný senát Nejvyššího správního soudu a o pozastavení výkonu exekutorského úřadu rozhoduje ministr spravedlnosti.

Exekutorská komora v kauze Igora Ivanka aktivně a opakovaně využila své možnosti při řešení celé záležitosti. Nyní předpokládá, že orgány činné v trestním řízení buď zahájí trestní stíhání a ministr spravedlnosti obratem zváží pozastavení výkonu exekutorské činnosti Igora Ivanka, nebo prověřování ukončí, a následně Nejvyšší správní soud projedná kárné žaloby podané Exekutorskou komorou.

Uveřejněno 20. 3. 2024