Vyjádření a upřesnění k článku uveřejněném na webu seznamzpravy.cz dne 30. 1. 2024

Zpravodajský server seznamzpravy.cz zveřejnil dne 30. 1. 2024 článek s názvem „Nejnovější mapa exekucí: Podívejte se, jak lidi ve vaší obci tíží dluhy“. 

Oceňujeme, že článek pracuje se statistickými daty, která zveřejňuje Exekutorská komora na svých webových stránkách (Statistická data o exekucích). Zároveň však považujeme za svou povinnost uvést upřesňující informace či objasnit některé informace, které by mohly být vnímány zavádějícím způsobem.

V prvé řadě musíme uvést na pravou míru, že navrhovatelem na minimální či fixní srážku z příjmu nejsou exekutoři, jak mylně uvádí článek, ale jsou to skupiny věřitelů, kteří se snaží domoci svých státem uznaných nároků. Obecně jsou srážky ze mzdy pro dlužníky nejméně zatěžujícím způsobem provedení exekuce. Současný stav je poznamenaný neúměrným zvyšováním nezabavitelné částky a vede k tomu, že není možné uskutečnit srážku ze mzdy. Věřitelé, mezi které velice často patří samoživitelky a samoživitelé či drobní živnostníci nebo sdružení vlastníků jednotek, jsou tedy ohrožení druhotnou platební neschopností, což v praxi vytváří prostor pro generování nových dluhů. 


Článek také uvádí, jak jsou ohroženy děti z rodin, které jsou zasaženy exekucí. Je nutné si v této souvislosti ale uvědomit, že právě nemalou část věřitelů tvoří děti vymáhající výživné prostřednictvím svých rodičů samoživitelů. A právě pro tuto skupinu je výpadek srážek ze mzdy v exekuci zvláště citelný.

 

I prezentované tvrzení, že nezabavitelná částka je nově nižší a že se do ní nebudou započítávat manželé, má takřka nepatrný vliv na průběh srážek ze mzdy. Nezabavitelná srážka se za období 2018–2023 zvýšila dvojnásobně, míra inflace za dané období činila 42,5 %. V praxi tedy došlo a dochází ke znatelnému snížení prováděných srážek. A co se týče nezapočítávání manželů, je nutné uvést, že manžela má jen cca 17 % povinných, a tedy tato skutečnost nemá na drtivou většinu exekucí vliv. 

 

Na závěr se musíme jasně vymezit proti tvrzení, že soudní exekutoři zastaví marné exekuce, ale hned je zahájí kvůli odměnám pro sebe. Toto tvrzení je hoaxem, který se často objevuje v mediálním prostředí. Exekutoři konají plně v souladu se zákonem, a ten uvádí, že exekutorovi nárok na náklady exekuce při zastavení marné exekuce zaniká!

 

Naprosto zavádějící je dále informace týkající se peněz pro soudní exekutory. Zaprvé je třeba zmínit, že než soudní exekutoři marné exekuce zastaví, musí je vést celých 6, resp. 12 let. Vedení těchto exekucí nemohou odmítnout, neboť jsou pověřeni soudem. Během celé doby v nich musejí činit úkony, především se jedná o administraci spisu, provádění součinností, zjišťování majetku povinného apod., protože jinak by se vystavili kárnému postihu z důvodu nečinnosti. Tyto náklady však nejsou exekutorům zaplacené. V případě zastavení marné exekuce, má soudní exekutor nárok na pouhých 750 Kč bez DPH, které dnes nepokryjí ani náklady na samotné úkony spojené se zastavením exekuce (poštovné, práce zaměstnanců, vyhodnocení spisů apod.), natož náklady vzniklé během 6letého až 12letého vedení exekuce.

Jsme otevření dotazům médií a přivítáme, pokud budeme v rámci článků na téma exekucí mezi citovanými odborníky. Naše zkušenosti a odborná znalost tak přispějí ke zveřejňování informací, které budou respektovat celkový kontext problematiky, tedy pohledy dlužníků, ale i věřitelů.

 

Zmiňovaný článek, na který reagujeme, si můžete přečíst zde

Pro více informací kontaktujte sekretariát Exekutorské komory ČR: media@ekcr.cz