Odpovídáme na vaše otázky

1. Jakým způsobem bude probíhat komunikace?
Elektronická výměna dat je povinným doplňkem stávající součinnostní agendy. Žádost o součinnost i datový soubor XML jako její příloha, budou odesílány do datové schránky a předpokládá se stejný způsob odpovědi (viz § 34 odst. 3 ex. řádu).
2. Budou se XML generovat přes nějaký ústřední bod?
Nikoliv. XML se vytváří vždy v koncovém informačním systému (soudního exekutora nebo plátce mzdy či jiného příjmu), popř. při neexistenci informačního systému ručně. Neexistuje žádná centrální webová služba, která by XML generovala. Exekutorská komora nicméně výhledově plánuje zřízení generátoru XML.
3. Budou se zasílat pouze datové soubory?
Ne, elektronická výměna dat je povinným doplňkem stávající součinnostní agendy a procesu doručování exekučních příkazů, doložek právní moci atp.
I. Součinnostní agenda: V datové zprávě vždy musí být samotná žádost v písemné podobě a datový soubor, který je přílohou. Povinné vzory žádosti o součinnost i odpovědi na součinnost naleznete v Příloze 7 vyhlášky č. 418/2001 Sb. ve znění novely 394/2023 Sb (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-418).
II. Ostatní: V datové zprávě vždy musí být vždy samotný dokument (exekuční příkaz, usnesení, vyrozumění atp.) a datový soubor, který je přílohou.
4. Ve vyhlášce jsou v číselníku pro element „druh Dokumentu“ tyto položky: „nabyti_pm_odpoved“, „zustatek_dotaz“, „zustatek“. O těchto typech dokumentu se ale nikde dále nehovoří….je to záměr?
Jde o druh dokumentů, které je možné využívat dobrovolně. Jejich zapracování do systému datové výměny plátcům mzdy ušetří mnoho práce. "nabytí_pm_odpoved" => jde o odpověď zasílanou plátci mzdy na dokument "nabytí_pm", který plátci mzdy doručuje soudní exekutor poté, co exekuční příkaz nabude právní moci, což pro plátce mzdy znamená, že doposud deponované a další srážky ze mzdy zašle soudnímu exekutorovi, "zustatek_dotaz" => jde o dokument, kterým se plátce mzdy ptá exekutora na aktální zůstatek (typicky v případě, kdy se podle podkladů plátce mzdy blíží úhrada celkové vymáhané částky, jde o alternativu za méně efektivní způsoby zjišťování této informace telefonickou či písemnou cestou), "zustatek" => odpověď soudního exekutora na dotaz plátce mzdy na zůstatek vymáhané povinnosti, popř. iniciativní informace od soudního exekutora plátci mzdy, dojde-li ke změně vymáhané povinnosti (např. exekutor vymohl část jiným způsobem).
5. Uvítali bychom informaci, zda použitý pojmem „Pracovní poměr“ je myšlen obecně jakýkoli pracovně právní vztah podle Zákoníku práce (pracovní poměr, DPP, DPČ)?
Tímto pojmem je myšlen jakýkoliv vztah (pracovněprávní či jiný), ze kterého plyne nárok dlužníka (povinného), který je postižitelný v režimu srážek ze mzdy a jiných příjmů (§ 277 a 299 o.s.ř).
6. Formát čísla účtu – z definice prozatím vyplývá, že může být pouze ve tvaru BBAN (předčíslí-číslo účtu / kód banky). S variantou, že by mohl být zadaný ve tvaru IBAN se nepočítá?
S variantou IBAN ve vyhlášce prozatím počítano není, protože soudní exekutoři mají povinnost vést svoje zvlášní účty pouze u českých peněžních ústavů. V případě, že zaměstnanec (povinný) disponuje zahraničním účtem, tak dané pole neuvede vůbec.
7. Nerozumíme tomu, jaký je rozdíl mezi elementy „identifikator“ a „reakce_na“, jsou-li použité v jedné zprávě. Odhadujeme, že v odpovědi v elementu „reakce_na“ bude hodnota elementu „identifikátor“ z původního zprávy, na kterou odpovídáme. Jakou hodnotu ale máme uvádět u odpovědi do elementu „identifikátor“? Máme si ji generovat sami – v tom složitém formátu? Pokud ano, jak bude zaručeno, že jiný SW nebude generovat stejné identifikátory jako náš SW (což by možná mohlo vést k duplicitám v centrálním systému…)?
Plátce mzdy nebo soudní exekutor může generovat svůj identifikátor zprávy, k duplicitám by docházet nemělo, protože systém by měl rozlišovat od jakého subjektu identifikátor pochází. V případě odpovědi na dokument soudního exekutora je dobré vždy "držet" odpovídající část jím vytvořeného identifikatoru - tzn. použít prvních 13 znaků a vlastní rozlišující identifikátor, bude-li chtít plátce mzdy si tvořit vlastní řadu, doplnit až za tyto znaky.
8. V elementu „exekuce_prehled“ jsou uvedeny elementy „datum_doruceni“ a „datum_poradi“. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Datum doručení je datem doručení dokumentu aktuálnímu plátci mzdy (případně datum zaevidování). Datum pořadí je datum doručení prvnímu plátci mzdy, tj. rozhodné datum pro určení správného pořadí v případech, kdy je proti povinnému vedeno více exekucí srážkami ze mzdy. Pokud je plátce mzdy, kterému byl doručen exekuční příkaz současně prvním plátcem mzdy, budou tato data shodná. To lze rozpoznat tak, že v dokumentu exekucni_prikaz bude pole doruceni_prvnimu_platci prázdné.
Nenašli jste odpověď na vaši otázku?
Napište nám na podatelna@ekcr.cz.