Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Podmínky pro zápis do seznamu exekutorských koncipientů

Podmínky pro zápis do seznamu exekutorských koncipientů vychází z ustanovení § 20 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve spojení se stavovským předpisem ze dne 6. prosince 2001, organizační řád, a stavovským předpisem ze dne 9. 9. 2010, kterým se stanoví zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů a žádosti o vykonání exekutorské zkoušky.
 
Seznam exekutorských koncipientů vede Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“), která do něj zapíše na návrh soudního exekutora občana České republiky, který:
  1.    je plně svéprávný,
  2.    získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
    v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice,
              nebo
    studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v      bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice,
  3.    je bezúhonný,
  4.    je v pracovním poměru u exekutora
K návrhu na zápis exekutorského koncipienta musí být připojeny listiny prokazující splnění všech výše uvedených podmínek. Zápis do seznamu exekutorských koncipientů provede Komora do 1 měsíce ode dne doručení návrhu exekutora. Provedení zápisu, jakož i odmítnutí provedení zápisu oznámí Komora koncipientovi a exekutorovi, u kterého je koncipient v pracovním poměru.
  
Současně se žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů lze podat i žádost o započítání jiné praxe dle § 9 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Za praxi exekutorského koncipienta se pokládá též praxe soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka, kterou Ministerstvo na žádost uchazeče započetlo do exekuční praxe. O započítání  praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR prostřednictvím Komory společně se žádostí o vykonání exekutorské zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu koncipientů. Veškeré podklady předávané ministerstvu společně se žádostí o započítání praxe, případně jiné právní praxe, je třeba doložit v originále nebo ověřené kopii.
 
Související dokumenty:
 
Formulář návrhu na zápis do seznamu exekutorských koncipientů ZDE
 
Formulář návrhu o vyškrtnutí ze seznamu exekutorských koncipientů ZDE
 
Stanovisko Právní a legistlativní komise k problematice zápisů do seznamu exekutorských koncipientů ZDE
 
Sdělení Komory k zahraničnímu vzdělávání ZDE
 
Stanovisko Právní a legislativní komise k problematice připuštění uchazeče se slovenským vzděláním k exekutorské zkoušce ZDE
 
Pokyn Vzdělávací komise Exekutorské komory České republiky, kterým se stanoví náležitosti odborných prací zpracovávaných exekutorskými koncipienty během právní praxe ZDE

Stanovisko Prezidia k výkladu ustanovení o právní praxi koncipienta
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.