Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Exekutorská komora České republiky

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) byla zřízena zákonem č. 120/2001 Sb. Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny soudní exekutory.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Komora má tyto orgány:

sněm,
prezidium,
prezidenta,
revizní komisi,
zkušební komisi,
kárnou komisi,
kontrolní komisi.

4. Kontaktní spojení:
Exekutorská komora České republiky
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4

Exekutorská komora České republiky
Pobočka Brno
Radnická 14/16
602 00 Brno

Tel.: 515 917 586, 296 804 190

Fax: 515 917 585

E-mail (e-podatelna): podatelna@ekcr.cz

ID DS: vfrai9p

5. Případné platby lze poukázat:
27-8577110227/0100 (příjmový účet pro platby vztahující se k žádostem o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.).

6. Identifikační číslo organizace:
IČ: 70940517

7. Daňové identifikační číslo organizace:
DIČ: CZ70940517

8. Rozpočet:
Údaje o rozpočtu jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách Komory www.ekcr.cz.

9. Způsob, jak získat příslušné informace:
Účastníci exekučních řízení zjistí informace o řízení nahlédnutím do exekučního spisu, který vede pověřený soudní exekutor. Dále lze základní informace o pravomocně nařízených exekučních řízení (od 1. 1. 2013 exekuční řízení, u nichž byla do Rejstříku zahájených exekucí zapsána doložka provedení exekuce) z Centrální evidence exekucí, která je dostupná na internetových stránkách www.ceecr.cz.

10. Podání podnětu k výkonu dohledu dle § 7 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.:
Komora jako dohledový orgán přijímá podněty k výkonu dohledu nad činností soudního exekutora, a to:

poštou:

Exekutorská komora České republiky
Pobočka Brno
Radnická 14/16
602 00 Brno,

Exekutorská komora České republiky
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4,

datovou schránkou:
ID DS: vfrai9p,

e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem:
podatelna@ekcr.cz.

11. Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.:
Příjem žádostí:

poštou:

Exekutorská komora České republiky
Pobočka Brno
Radnická 14/16
602 00 Brno,

Exekutorská komora České republiky
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4,

faxem:
515 917 586,

e-mailem:
podatelna@ekcr.cz,

datovou schránkou:
ID DS: vfrai9p,

osobně v úředních hodinách (Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00).

12. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), lze podat odvolání k prezidentovi Komory do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 16 InfZ). Dle § 20 odst. 4 písm. b) InfZ se pro odvolací řízení použije ustanovení správního řádu. Odvolání lze proto podat způsoby uvedenými v 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

13. Popis postupů (návody pro řešení životní situace):
Podnět k výkonu dohledu (§ 7 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.) – viz bod 10.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
jako součásti ústavního pořádku ČR,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad je k dispozici ZDE

16. Licenční smlouvy
Komora nepoužívá při poskytování informací vzory licenčních smluv.

17. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou k dispozici ZDE

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete ZDE

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.