Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Falešní exekutoři

V České republice přibývá falešných exekutorů a podvodných vymahačů. Příčinou je i neznalost lidí, kteří nevědí, jak exekuce probíhá a kdo je soudní exekutor. Netuší, že soudní exekutor musí mít právnické vzdělání, že prochází náročným výběrovým řízením, že musí být jmenován ministrem spravedlnosti či že je úřední osobou.

Pravomoci soudních exekutorů vs. Vymahači a inkasní společnosti

Soudní exekutor je osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekutor vykonává exekuci, kterou zahájil soud. Řídí se přitom exekučním řádem, resp. občanským soudním řádem. K dispozici má zákonem definované pravomoci.

Pokud exekutor vymáhá peněžitou pohledávku (např. dluh vzniklý nesplácením úvěru, pokutu od MHD, policie, dlužné výživné či nájemné…), má několik možností, jak vést exekuci, a to srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem movitých věcí či nemovitostí, postižením podniku, správou nemovitostí a pozastavením řidičského oprávnění (v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě).

Exekutor však může vymáhat i nepeněžité plnění, což je způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Příkladem může být odstranění černé stavby, vyklizení nemovitosti apod. Exekuci na nepeněžité plnění lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci či provedením prací a výkonů.

Nelze však zaměňovat činnost soudních exekutorů s aktivitou tzv. vymahačů, což jsou různé inkasní agentury a vymahačské společnosti. Tyto společnosti totiž nemají se soudními exekutory nic společného, ačkoliv se ve svých výzvách a upozorněních zasílaných dlužníkům snaží tento dojem falešně navodit. Pojmenovávají své provozovny jako exekutorské kanceláře a ve výzvách doručovaných dlužníkům operují s exekuční terminologií tak, aby dlužníka zmátly.

Zmiňované společnosti však nemají žádné z výše uvedených pravomocí zakotvených v exekučním řádu. Nemohou vstupovat na pozemek či do bytu, natož pak provádět soupis movitých věcí, nemohou postihnout mzdu či peněžní účet dlužníka. Nemají zákonnou oporu pro to, aby mohly postihovat jakýkoliv majetek dlužníka.

Tyto společnosti jsou navíc leckdy velice netransparentní, odměny si účtují dle oficiálně neexistujících pravidel, nepodléhají žádné regulaci ani kontrole. Nikdo nad nimi neprovádí dohled, žádný dohledový orgán nereguluje jejich činnost.

Naopak soudní exekutoři podléhají velmi přísnému dohledu ze strany Exekutorské komory ČR, Ministerstva spravedlnosti a soudů. Jsou kárně odpovědní. V případě závažného pochybení je lze odvolat z úřadu.

Skutečná exekuce je fakticky výkon státní moci prostřednictvím exekutora, a to způsobem státem stanoveným. Pokud však dlužník narazí na vymahače, který se za exekutora pouze vydává, měl by vědět, že ten nemá žádná procesní oprávnění.

Některé tyto společnosti činí úkony, které by nemohl provést ani pravý soudní exekutor. Jde například o jednání hraničící s vydíráním, osobní prohlídky osobou opačného pohlaví či zabavení věcí zákonem stanovených jako nepopoléhající exekuci.

Jednání skutečných soudních exekutorů je regulované státem. Upravuje jej zákon, který poskytuje exekutorům ochranu (postavení úřední osoby), současně však stanoví povinnosti exekutorů a práva dlužníků (dodržování procesního postupu, možnost odvolání či námitek).

Skutečný soudní exekutor přichází ke slovu až poté, co existenci dluhu potvrdí soud. Musí existovat vykonatelný exekuční titul, což je typicky rozhodnutí soudu v nalézacím řízení. Následuje zahájení exekuce na základě návrhu věřitele. Pokud soud návrhu vyhoví, pověří soudního exekutora vedením exekuce. Aktuální seznam soudních exekutorů je k dispozici na webu Exekutorské komory ČR. Opakovaně jsme zaznamenali případy, kdy se za exekutora někdo vydává. Prokazuje se falešným průkazem či razítkem, odvolává se na neexistující exekutorský úřad...

Dlužník, který "naletí" nepravému exekutorovi, přitom není prakticky nijak chráněn. Může se sice následně bránit u soudu, ale to bývá zdlouhavé a až do případného vítězství i nákladné. Na to, že se stal obětí falešného exekutora, navíc laik nemusí ani přijít. Identifikovat příchozího lze sice poměrně jednoduše, mnoho dlužníků se ale v rozrušení, spěchu a pod tlakem výhružek spokojí s matoucími "důkazy".

Někteří z těchto falešných exekutorů totiž kromě názvu matou i kulatým razítkem s motivy státního znaku či váhy. Možnost záměny podporují i webové odkazy na zákon o soudních exekutorech (který přitom v jejich případě neplatí), obdobné průkazy či slovník téměř k nerozeznání od pravých exekutorů.

Konec zneužívání pojmu „exekuce“

1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela exekučního řádu. Jedna ze změn se týká i zneužívání pojmu „exekuce“.

Do exekučního řádu přibyl nový paragraf, který zní: Exekutor je povinen při výkonu exekuční a další činnosti používat označení „soudní exekutor“. Označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněna používat jiná osoba. Ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci“ nebo „exekuční činnost“, tvary slov od nich odvozené, ani označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.

Toto nové ustanovení má v praxi zásadní význam. Komerční subjekty, společnosti podivného charakteru zabývající se neinstitucionalizovaným vymáháním dluhů, inkasní agentury a další vymahači tak už nemohou bez skrupulí nazývat své podniky „exekuční kanceláře“ apod. V praxi totiž docházelo k zásadní mystifikaci věřitelů i dlužníků.

Zákon tedy jasně stanovuje, že exekuce je konkrétní způsob vymáhání pohledávky prostřednictvím soudního exekutora. Výše zmíněné organizace už nemohou vyvolávat falešný dojem toho, že mají s exekucí cokoliv společného.

Nově hrozí komukoliv, kdo zneužije pojmy „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“, „exekuce“ nebo „exekuční činnost“ a pojmy odvozené, trest v podobě pokuty. Udělena může být až do výše 200.000,- Kč.

Související články

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1170220

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/211627-pozor-na-falesneho-exekutora-meni-jmena/

http://www.podnikatel.cz/clanky/v-cesku-radi-falesny-exekutor-predstavuje-se-rusky-znejicim-jmenem/

http://www.novinky.cz/finance/291735-v-cesku-se-to-hemzi-falesnymi-exekutory-casto-jde-jen-o-vymahace.html

http://regiony.impuls.cz/hlavni-zpravy/cechy-podvadeji-falesni-exekutori-dokazou-nahnat-hruzu-20130201.html

http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=661242

http://www.denik.cz/ekonomika/pozor-na-falesneho-exekutora-varuje-komora20110817.html

http://zpravy.idnes.cz/falesny-exekutor-taha-z-lidi-penize-vyhrozuje-zabavenim-majetku-phf-/krimi.aspx?c=A110817_150526_krimi_wlk

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.