Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Centrální evidence exekucí

Ověřený výpis z Centrální evidence exekucí (CEE)

1. Popis získání výpisu z CEE
2. Způsoby získání výpisu z CEE
3. Výhody výpisu z CEE
4. Cena výpisu z CEE


1. Popis získání výpisu z CEE

Centrální evidence exekucí (CEE) vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR. Centrální evidence exekucí především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních.

Motto:
Někdy se může přihodit, že o svůj majetek či peníze přijdete nikoli vlastní vinou. Například při obchodním nebo právním vztahu s někým, na koho je vedena exekuce a Vy o tom nemáte informace. Pak mohou nastat potíže. Výpis z Centrální evidence exekucí jim může předejít.

Co lze v Centrální evidenci exekucí zjistit?

 • Zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu.
 • Který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce.
 • O jakou vymáhanou povinnost se jedná (např. zda jde o peněžitou povinnost a výši vymáhané částky).
 • Kdy byla exekuce nařízena.
 • Zda byla exekuce pravomocně odložena či zastavena.

2. Způsoby získání výpisu z CEE

 • Na webu www.ceecr.cz
 • Osobně v sídle EK ČR v Praze nebo Brně
 • Na pobočce České pošty s Czech POINTem (odkaz na web pošta)

3. Výhody výpisu z CEE

Výpis z Centrální evidence exekucí je vhodné mít například:

 • Když pronajímáte byt a nemáte informace o nájemníkovi.
 • Při koupi auta.
 • Když půjčujete peníze známému.
 • Když se k Vám nastěhuje nový partner.
 • Při koupi nemovitosti.
 • Když řemeslník poskytuje své služby „bez dokladu“.
 • Při náboru nového zaměstnance.
 • Když si po krátké známosti berete partnera.

Životních situací, ve kterých může pořízení výpisu výrazně pomoci, je mnoho.

Přečtěte si některé příběhy lidí (formát MS WORD), kterým exekuce v jejich okolí uškodily.

4. Cena výpisu z Centrální evidence exekucí

 • Cena jedné strany ověřeného výpisu z CEE činí 50 Kč – na pobočkách Exekutorské komory ČR nebo na České poště.
 • Základní cena elektronického náhledu přes webové rozhraní www.ceecr.cz je 60 Kč bez ohledu na počet stran.

Centrální evidence exekucí, kterou dle § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále jen „e. ř.“), vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky, je dálkově přístupný veřejný seznam, do kterého zapisují soudní exekutoři po uplynutí 30denní lhůty k dobrovolnému plnění, určené ke splnění vymáhané povinnosti,

a) vyrozumění o zahájení exekuce
b) pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce
c) dražební vyhlášky (viz sekce Portál dražeb)
d) oznámení dražebního roku (viz sekce Portál dražeb)

Portál dražeb je veřejně přístupné webové rozhraní zřízené na základě rozhodnutí Prezídia Exekutorské komory ČR č. 14/09/P15 ze dne 8.4.2009. Na základě rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory ČR č. 3/10/P25 byla část Centrální evidence exekucí, v níž jsou vedeny dražební vyhlášky a oznámení  o dražebním roku podle § 125 odstavec 1 písmeno c) a d) exekučního řádu, technicky vyčleněna zvlášť s tím, že tyto údaje budou vedeny na Portálu dražeb.

Centrální evidence exekucí však neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami podle jiných předpisů než podle exekučního řádu.

Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.

Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce. Zápis údajů z rozhodnutí o zastavení a odkladu exekuce se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí. Zápis ostatních údajů do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl.

Změny údajů zapisovaných do evidence provádí exekutor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.

Exekutor je povinen odstranit z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.

Exekutorská komora České republiky rovněž vydá na žádost výpis z Centrální evidence exekucí nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci exekucí není zapsán. Výpis a potvrzení jsou veřejnými listinami prokazující stav evidovaný v Centrální evidenci exekucí k okamžiku, který je na nich uveden.

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.