EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2014
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Centrální evidence exekucí

Praha, 20. 8. 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora České republiky jakožto správce a provozovatel Centrální evidence exekucí, která je dostupná online na internetové adrese www.ceecr.cz, oznamuje, že v době od pátku 25. září od 16.00 do 8.00 úterý 29. září 2015 bude databáze Centrální evidence exekucí z důvodu přechodu na nový formát zcela mimo provoz. Upozorňujeme uživatele, že ve zmíněném období nebude možné v Centrální evidence exekucí vyhledávat. Exekutorská komora ČR rovněž nebude v označeném termínu ve svém sídle ani v brněnské pobočce vyhotovovat výpisy z Centrální evidence exekucí. Veškeré uživatelské účty, stejně jako kredity na nich evidované, budou v plném rozsahu přeneseny do nového prostředí Centrální evidence exekucí. Nová verze Centrální evidence exekucí bude uživatelsky přívětivější a bude mimo jiné obsahovat rozšířené možnosti placení kreditu či rozšířené způsoby lustrace subjektů a exekucí.
Prezidium Exekutorské komory České republiky
Centrální evidence exekucí především umožňuje zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd. Centrální evidence exekucí však neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami podle jiných předpisů než podle exekučního řádu.
 
Centrální evidence exekucí, kterou dle § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále jen „e. ř.“), vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky, je dálkově přístupný veřejný seznam, do kterého zapisují soudní exekutoři po uplynutí 30denní lhůty k dobrovolnému plnění, určené ke splnění vymáhané povinnosti,
 
a)       vyrozumění o zahájení exekuce
b)       pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce
c)       dražební vyhlášky (viz sekce Portál dražeb)
d)       oznámení dražebního roku (viz sekce Portál dražeb)
 
Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.
 
Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce. Zápis údajů z rozhodnutí o zastavení a odkladu exekuce se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí. Zápis ostatních údajů do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl.
 
Změny údajů zapisovaných do evidence provádí exekutor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.
 
Exekutor je povinen odstranit z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.
 
Webové stránky centrální evidence exekucí je možno nalézt na adrese:
 
www.ceecr.cz
 
Tato služba je zpoplatněna. Exekutorská komora České republiky rovněž vydá na žádost výpis z Centrální evidence exekucí nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci exekucí není zapsán. Výpis a potvrzení jsou veřejnými listinami prokazující stav evidovaný v Centrální evidenci exekucí k okamžiku, který je na nich uveden.
 
 

© 2009 - 2015 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.